21August2017

ශීලංකාව සහඇෆ්ඝනිස්ථානයඅතරනවසීලන්තයේඩනෙඩින්නුවරදීඅද (22 වැනිදා) පැවැත්වෙනලෝකකුසලානකිරකට්තරගයේදීලකුණු 233 ඉලක්කයක්කරායමින්සිටිනශීලංකාකණ්ඩායම  ඕවර 40 නිමාවනවිටකඩුලූ 4 ලකුණු 175 ක්ලබාකිසියම්ස්ථාවරගමනකනිරතවසිටියේය.

ශීලංකාපිලේමුල්කඩුලූ 4 ලකුණු 51 දීඇදවැටුණුඅතරමහේලජයවර්ධනසහනායකඇන්ජලෝමැතිව්ස්එක්ව 40 වැනි  ඕවරයවනවිටමුළුලකුණුසංඛ්යාව 175 දක්වාතල්ලූකරතිබිණ. තරගයෙන්ජයගැනීමසඳහාඉතිරි  ඕවර 10 දීලකුණු 58 ක්ලබාගතයුතුය. එනම්පන්දු 60 කදීලකුණු 58 කි.

පළමුවෙන්පන්දුවටපහරදුන්ඇෆ්ඝනිස්ථානුකණ්ඩායම  ඕවර 49.4 කදීසියලූදෙනාදැවීලකුණු 232 ක්ලබාගත්තේය. ඊටපිළිතුරුසෙවීමආරම්භකළශීලංකාපිලේආරම්භකපිතිකරුවන්වනළහිරුතිරිමාන්නසහතිලකරත්නඩිල්ෂාන්දෙදෙනාමමුහුණදුන්පළමුපන්දුවලදීමදැවීගියහ.

තුන්වැනිකඩුල්ලලකුණු 18 දීබිවැටුණුඅතරමහේලජයවර්ධනසහදිමුත්කරුණාරත්නඑක්වමුළුලකුණුසංඛ්යාවඇදගෙනයාහැකිවූයේලකුණු 51 දක්වාපමණි. පිටඉන්නෙන්ඉවතගියපන්දුවකටපිත්තදැමූදිමුත්කරුණාරත්නගලීහිසිටිනව්රොස්මංගල්රැුකගත්උඩපන්දුවක්නිසාලකුණු 23 දීකඩුල්ලහැරගියේය.

ඉනිමේපළමුපන්දුවේදීමතිරිමාන්නකඩුල්ලමුවාකිරීමේවරදටහසුවූඅතරතුන්වැනිවිනිසුරුවරයාගේසහායඉල්ලාසිටීමටපිතිකරුවාසූදානම්වූනමුත්පන්දුයවන්නාගේඅන්තයේසිටිතිලකරත්නඩිල්ෂාන්ගේඋපදෙස්මතතිරිමාන්නනිශ්ශබ්දවමකීරඩාගාරයටගියේය. ඩිල්ෂාන්මුහුණදුන්එකමපන්දුවේදීකඩුලූරකින්නාටඋඩපන්දුවක්ලැබුණි.

පිටියටපැමිණිමොහොතේසිටමමහත්අවදානම්ලෙසින්පන්දුවටමුහුණදුන්කුමාර්සංගක්කාරමුහුණදුන්නේපන්දු 13 කටපමණි. වතාවක්දිවීමටගොස්දැවීයාමකින්අනූනවයෙන්බේරුණුසංගක්කාරටඅදමහත්අසුබදවසක්වූයේහමීඞ්හසන්ගේපළමු  ඕවරයේදීම  ඔහුටලැබුණුපන්දුවවේගපන්දුයවන්නකුගෙන්කළාතුරෙකින්දක්නටලැබෙන්නක්වූබැවිනි.

ඇෆ්ඝන්ඉනිමේ 40 වැනි  ඕවරයනිමාවනවිටකඩුලූ 6 ක්දැවීලකුණු 179 ක්ලබාසිටිඇෆ්ඝනිස්තානුපිලශීලංකාපන්දුයවන්නන්හමුවේඅභීතගමනකනිරතවෙමින්අවසන්  ඕවර 9.4 දීලකුණු 53 ක්ලබාගත්තේය.

ශීලංකාපිලවෙනුවෙන්ඉතාමත්සාර්ථකපන්දුයැවීමකනිරතවූසුරංගලක්මාල්සිය   ඕවර 10 දීඇෆ්ඝන්පිතිකරුවන්ලකුණු 36 කටසීමාකළේය. ලක්මාල්ගේඅවසන්  ඕවරයේදීපිතිකරුවාගේපිත්තේදාරයේවැදීකුමාර්සංගක්කාරගේහිසටබොහෝඉහළින්ගියහයේපහරක්දසමගින්ලකුණු 10 ක්ඇෆ්ඝනිස්ථානුපිලටහිමිවීතිබියදීත්ඔහුගේපන්දුයැවීමඉතාමත්ඉහළමට්ටමකපැවතිණ.

30 වැනි  ඕවරයනිමාවනවිටකඩුලූ 3 කටලකුණු 140 ක්ලබාසිටිඇෆ්ඝනිස්තානුපිලේඅස්ගර්ස්ටැනික්සායි (54) සහසමිඋල්ලාෂින්වාරි (38) දවාගැනීමත්සමගමලකුණුගලාඒමතරමක්මන්දගාමීවිය. පිතිකරුරහාර  ඕවර 5 දීඇෆ්ඝන්පිතිකරුවන්ටලබාගතහැකිවූයේලකුණු 10 ක්නමුත්අතරවාරයේදීකඩුලූ 2 ක්බිඳවැටිණ.

දෙවැනිකඩුල්ලලකුණු 40 දීබිඳවැටුණුනමුත්තුන්වැනිකඩුල්ලසඳහාඑක්වූඅස්ගර්ස්ටැනික්සායිසහසමිඋල්ලාෂින්වාරිතුන්වැනිකඩුල්ලවෙනුවෙන්ලකුණු 88 ක්එක්කරමින්තමපිලඉදිරියටගෙනගියහ. දෙදෙනාගේ  සම්බන්ධතාවවෙනුවෙන්වැයවීතිබුණේපන්දු 105 ක්පමණි.

ෂින්වාරිලකුණු 25 ක්ලබාසිටියදීරංගනහේරත්යැවූපන්දුවක්පාආවරණයේවැදීමෙක්කළඉල්ලීමවිනිසුරුකිරස්ගැෆනිමහතාවිසින්රතික්ෂේපකරනලදි. සෙසුකීරඩකයන්හාමඳක්සාකච්ඡුාකළමැතිව්ස්තුන්වැනිවිනිසුරුවරයාගේසහායඉල්ලාසිටියේය.

මැදඉන්නඑල්ලයේපතිතවුපන්දුවපිතිකරුවාගේපාඉන්නේවදිනනමුත්මිලිමීටරයකහෝදෙකකවෙනසින්පන්දුවේඅඩකටවැඩිරමාණයක්පාඉන්නෙන්ඉවතවිය. විනිසුරුවරයාගේතීරණයවෙනස්වීමටනම්පන්දුවෙන්අඩකටවඩාවැඩිරමාණයක්පිටඉන්නේ  හෝපාඉන්නේඇතුළතකොටසේවැදියයුතුය.

මෙමතීරණයත්සමගශීලංකාපිලසතුවතිබූවිතීවිඅවස්ථාඅවසන්වූනමුත්  ඕවරදෙකකටපසුවහේරත්පන්දුයැවූඅන්තයමාරුකළශීලංකාකණ්ඩායමස්ටැනික්සායිපිටියෙන්ඉවත්කරගත්තේය. හේරත්ගේපන්දුවටස්ටැනික්සායිගැසූපහරකින්ගුවනේඉහළටඇදීගියපන්දුවලෝන්  ඕන්ස්ථානයේසිටිජීවන්මෙන්ඩිස්විසින්රැුකගන්නාවිටස්ටැන්කසායිපන්දු 57 කදීලකුණු 54 ක්රැස්කරතිබිණ.

කාසියේවාසියදිනාගත්ශීලංකානායකඇන්ජලෝමැතිව්ස්පළමුවෙන්පන්දුයැවීමටතීරණයකළඅතරදිනකිහිපයක්තිස්සේමඩනෙඩින්නුවරතිබුණුපැහැපත්කාලගුණයවෙනුවටඊයේරාතිරයේසිටමඳවැස්සක්පතිතවිය. අලූයමවනවිටවර්ෂාවනැවතීතිබිණ. එහෙත්වැසිබරවළාකුළුවලින්අහස්කුසපිරීතිබූඅතරපරිසරඋෂ්ණත්වයදශීලාංකිකයන්ගේසිරුරුහකුළුවාදමනතරමේවූසෙල්සියස්අංශක 16 ආසන්නයේපැවතිණ.

ඩනෙඩින්නුවරවිශ්වවිද්යාලයටඅයත්කුඩානමුත්ඉතාමත්අලංකාරකීරඩාංගණයක්වනමෙමකීරඩාංගණයේතරගයක්නැරඹියහැක්කේනරඹන්නන් 5100 කටපමණි. මෙමතරගයනැරඹීමසඳහා 2000 කටආසන්නපිරිසක්පැමිණසිටිනඅතරඔවුන්ගෙන්වැඩිදෙනකුශීලාංකිකයෝවෙති.  

නවසීලන්තකණ්ඩායමසහභාගිවනතරගයක්නොවූහෙයින්කීරඩාංගණයේපැවැතියේතරමකනිහැඩියාවකි. එහෙත්සුරංගනීටමාළුගෙනාවාඇතුළුසිංහලගීතදවරින්වරඇසෙන්නටවිය.

අදතරගයසඳහාතිසරපෙරේරාකැඳවාතිබෙනඅතරනුවන්කුලසේකරකීරඩානොකරයි. මෙමතරගයේදී  දිනේෂ්චන්දිමාල්ටඅවස්ථාවක්දීමටශීලංකාතේරීම්නිලධාරීන්දිනදෙකකටඉහතදීඅදහස්කරතිබූනමුත්අවසන්මොහොතේදීඑමඅදහසවෙනස්කෙරිණ.

ලකුණුපුවරුව

තරගයේනවතමතත්වය

ශී‍්‍ර ලංකාව සහ ඇෆ්ඝනිස්ථානය අතර නවසීලන්තයේ ඩනෙඩින් නුවරදී අද (22 වැනිදා) පැවැත්වෙන ලෝක කුසලාන කි‍්‍රකට් තරගයේදී ලකුණු 233 ක ඉලක්කයක් කරා යමින් සිටින ශී‍්‍ර ලංකා කණ්ඩායම  ඕවර 40 නිමා වන විට කඩුලූ 4 ට ලකුණු 175 ක් ලබා කිසියම් ස්ථාවර ගමනක නිරතව සිටියේය.

ශී‍්‍ර ලංකා පිලේ මුල් කඩුලූ 4 ම ලකුණු 51 දී ඇද වැටුණු අතර මහේල ජයවර්ධන සහ නායක ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් එක්ව 40 වැනි  ඕවරය වන විට මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව 175 දක්වා තල්ලූ කර තිබිණ. තරගයෙන් ජයගැනීම සඳහා ඉතිරි  ඕවර 10 දී ලකුණු 58 ක් ලබාගත යුතුය. එනම් පන්දු 60 කදී ලකුණු 58 කි.

පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දුන් ඇෆ්ඝනිස්ථානු කණ්ඩායම  ඕවර 49.4 කදී සියලූ දෙනා දැවී ලකුණු 232 ක් ලබාගත්තේය. ඊට පිළිතුරු සෙවීම ආරම්භ කළ ශී‍්‍ර ලංකා පිලේ ආරම්භක පිතිකරුවන් වන ළහිරු තිරිමාන්න සහ තිලකරත්න ඩිල්ෂාන් දෙදෙනාම මුහුණ දුන් පළමු පන්දුවලදීම දැවී ගියහ.

තුන්වැනි කඩුල්ල ලකුණු 18 දී බි වැටුණු අතර මහේල ජයවර්ධන සහ දිමුත් කරුණාරත්න එක්ව මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ඇදගෙන යා හැකිවූයේ ලකුණු 51 දක්වා පමණි. පිට ඉන්නෙන් ඉවත ගිය පන්දුවකට පිත්ත දැමූ දිමුත් කරුණාරත්න ගලීහි සිටි නව්රොස් මංගල් රැුකගත් උඩපන්දුවක් නිසා ලකුණු 23 දී කඩුල්ල හැර ගියේය.

ඉනිමේ පළමු පන්දුවේදීම තිරිමාන්න කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසුවූ අතර තුන්වැනි විනිසුරුවරයාගේ සහාය ඉල්ලා සිටීමට පිතිකරුවා සූදානම් වූ නමුත් පන්දු යවන්නාගේ අන්තයේ සිටි තිලකරත්න ඩිල්ෂාන්ගේ උපදෙස් මත තිරිමාන්න නිශ්ශබ්දවම කී‍්‍රඩාගාරයට ගියේය. ඩිල්ෂාන් මුහුණ දුන් එකම පන්දුවේදී කඩුලූ රකින්නාට උඩපන්දුවක් ලැබුණි.

පිටියට පැමිණි මොහොතේ සිටම මහත් අවදානම් ලෙසින් පන්දුවට මුහුණ දුන් කුමාර් සංගක්කාර මුහුණ දුන්නේ පන්දු 13 කට පමණි. වතාවක් දිවීමට ගොස් දැවී යාමකින් අනූ නවයෙන් බේරුණු සංගක්කාරට අද මහත් අසුබ දවසක් වූයේ හමීඞ් හසන්ගේ පළමු  ඕවරයේදීම  ඔහුට ලැබුණු පන්දුව වේග පන්දු යවන්නකුගෙන් කළාතුරෙකින් දක්නට ලැබෙන්නක් වූ බැවිනි.

ඇෆ්ඝන් ඉනිමේ 40 වැනි  ඕවරය නිමා වන විට කඩුලූ 6 ක් දැවී ලකුණු 179 ක් ලබා සිටි ඇෆ්ඝනිස්තානු පිල ශී‍්‍ර ලංකා පන්දු යවන්නන් හමුවේ අභීත ගමනක නිරතවෙමින් අවසන්  ඕවර 9.4 දී ලකුණු 53 ක් ලබාගත්තේය.

ශී‍්‍ර ලංකා පිල වෙනුවෙන් ඉතාමත් සාර්ථක පන්දු යැවීමක නිරත වූ සුරංග ලක්මාල් සිය   ඕවර 10 දී ඇෆ්ඝන් පිතිකරුවන් ලකුණු 36 කට සීමා කළේය. ලක්මාල්ගේ අවසන්  ඕවරයේදී පිතිකරුවාගේ පිත්තේ දාරයේ වැදී කුමාර් සංගක්කාරගේ හිසට බොහෝ ඉහළින් ගිය හයේ පහරක්ද සමගින් ලකුණු 10 ක් ඇෆ්ඝනිස්ථානු පිලට හිමිවී තිබියදීත් ඔහුගේ පන්දු යැවීම ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක පැවතිණ.

30 වැනි  ඕවරය නිමා වන විට කඩුලූ 3 කට ලකුණු 140 ක් ලබා සිටි ඇෆ්ඝනිස්තානු පිලේ අස්ගර් ස්ටැනික්සායි (54) සහ සමිඋල්ලා ෂින්වාරි (38) දවාගැනීමත් සමගම ලකුණු ගලා ඒම තරමක් මන්දගාමී විය. පිතිකරු ප‍්‍රහාර  ඕවර 5 දී ඇෆ්ඝන් පිතිකරුවන්ට ලබාගත හැකිවූයේ ලකුණු 10 ක් නමුත් ඒ අතරවාරයේදී කඩුලූ 2 ක් බිඳ වැටිණ.

දෙවැනි කඩුල්ල ලකුණු 40 දී බිඳ වැටුණු නමුත් තුන්වැනි කඩුල්ල සඳහා එක්වූ අස්ගර් ස්ටැනික්සායි සහ සමිඋල්ලා ෂින්වාරි තුන්වැනි කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 88 ක් එක්කරමින් තම පිල ඉදිරියට ගෙන ගියහ. දෙදෙනාගේ  සම්බන්ධතාව වෙනුවෙන් වැයවී තිබුණේ පන්දු 105 ක් පමණි.

ෂින්වාරි ලකුණු 25 ක් ලබාසිටියදී රංගන හේරත් යැවූ පන්දුවක් පා ආවරණයේ වැදීමෙක් කළ ඉල්ලීම විනිසුරු කි‍්‍රස් ගැෆනි මහතා විසින් ප‍්‍රතික්ෂේප කරන ලදි. සෙසු කී‍්‍රඩකයන් හා මඳක් සාකච්ඡුා කළ මැතිව්ස් තුන්වැනි විනිසුරුවරයාගේ සහාය ඉල්ලා සිටියේය.

මැද ඉන්න එල්ලයේ පතිත වු පන්දුව පිතිකරුවාගේ පා ඉන්නේ වදින නමුත් මිලි මීටරයක හෝ දෙකක වෙනසින් පන්දුවේ අඩකට වැඩි ප‍්‍රමාණයක් පා ඉන්නෙන් ඉවත විය. විනිසුරුවරයාගේ තීරණය වෙනස් වීමට නම් පන්දුවෙන් අඩකට වඩා වැඩි ප‍්‍රමාණයක් පිට ඉන්නේ  හෝ පා ඉන්නේ ඇතුළත කොටසේ වැදිය යුතුය.

මෙම තීරණයත් සමග ශී‍්‍ර ලංකා පිල සතුව තිබූ ‘විතීවි’ අවස්ථා අවසන් වූ නමුත්  ඕවර දෙකකට පසුව හේරත් පන්දු යැවූ අන්තය මාරු කළ ශී‍්‍ර ලංකා කණ්ඩායම ස්ටැනික්සායි පිටියෙන් ඉවත් කරගත්තේය. හේරත්ගේ පන්දුවට ස්ටැනික්සායි ගැසූ පහරකින් ගුවනේ ඉහළට ඇදී ගිය පන්දුව ලෝන්  ඕන් ස්ථානයේ සිටි ජීවන් මෙන්ඩිස් විසින් රැුකගන්නා විට ස්ටැන්කසායි පන්දු 57 කදී ලකුණු 54 ක් රැස්කර තිබිණ.

කාසියේ වාසිය දිනාගත් ශී‍්‍ර ලංකා නායක ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් පළමුවෙන් පන්දු යැවීමට තීරණය කළ අතර දින කිහිපයක් තිස්සේම ඩනෙඩින් නුවර තිබුණු පැහැපත් කාලගුණය වෙනුවට ඊයේ රාති‍්‍රයේ සිට මඳ වැස්සක් පතිත විය. අලූයම වන විට වර්ෂාව නැවතී තිබිණ. එහෙත් වැසිබර වළාකුළු වලින් අහස් කුස පිරී තිබූ අතර පරිසර උෂ්ණත්වයද ශී‍්‍ර ලාංකිකයන්ගේ සිරුරු හකුළුවා දමන තරමේ වූ සෙල්සියස් අංශක 16 ආසන්නයේ පැවතිණ.

ඩනෙඩින් නුවර විශ්ව විද්‍යාලයට අයත් කුඩා නමුත් ඉතාමත් අලංකාර කී‍්‍රඩාංගණයක් වන මෙම කී‍්‍රඩාංගණයේ තරගයක් නැරඹිය හැක්කේ නරඹන්නන් 5100 කට පමණි. මෙම තරගය නැරඹීම සඳහා 2000 කට ආසන්න පිරිසක් පැමිණ සිටින අතර ඔවුන්ගෙන් වැඩිදෙනකු ශී‍්‍ර ලාංකිකයෝ වෙති.  

නවසීලන්ත කණ්ඩායම සහභාගි වන තරගයක් නොවූ හෙයින් කී‍්‍රඩාංගණයේ පැවැතියේ තරමක නිහැඩියාවකි. එහෙත් ‘සුරංගනීට මාළු ගෙනාවා’ ඇතුළු සිංහල ගීතද වරින් වර ඇසෙන්නට විය.

අද තරගය සඳහා තිසර පෙරේරා කැඳවා තිබෙන අතර නුවන් කුලසේකර කී‍්‍රඩා නොකරයි. මෙම තරගයේදී  දිනේෂ් චන්දිමාල්ට අවස්ථාවක් දීමට ශී‍්‍ර ලංකා තේරීම් නිලධාරීන් දින දෙකකට ඉහතදී අදහස් කර තිබූ නමුත් අවසන් මොහොතේදී එම අදහස වෙනස් කෙරිණ.

ලකුණු පුවරුව

තරගයේ නවතම තත්වය

තරගයේ විශේෂ අවස්ථා...
(ඒ.එෆ්.පී. අනුග‍්‍රහයෙනි)

- See more at: http://www.kelimandala.lk/article/32317/%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%BD---%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A-%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B6%B1-%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%92#sthash.NeZl4yzo.dpuf

ශී‍්‍ර ලංකාව සහ ඇෆ්ඝනිස්ථානය අතර නවසීලන්තයේ ඩනෙඩින් නුවරදී අද (22 වැනිදා) පැවැත්වෙන ලෝක කුසලාන කි‍්‍රකට් තරගයේදී ලකුණු 233 ක ඉලක්කයක් කරා යමින් සිටින ශී‍්‍ර ලංකා කණ්ඩායම  ඕවර 40 නිමා වන විට කඩුලූ 4 ට ලකුණු 175 ක් ලබා කිසියම් ස්ථාවර ගමනක නිරතව සිටියේය.

ශී‍්‍ර ලංකා පිලේ මුල් කඩුලූ 4 ම ලකුණු 51 දී ඇද වැටුණු අතර මහේල ජයවර්ධන සහ නායක ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් එක්ව 40 වැනි  ඕවරය වන විට මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව 175 දක්වා තල්ලූ කර තිබිණ. තරගයෙන් ජයගැනීම සඳහා ඉතිරි  ඕවර 10 දී ලකුණු 58 ක් ලබාගත යුතුය. එනම් පන්දු 60 කදී ලකුණු 58 කි.

පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දුන් ඇෆ්ඝනිස්ථානු කණ්ඩායම  ඕවර 49.4 කදී සියලූ දෙනා දැවී ලකුණු 232 ක් ලබාගත්තේය. ඊට පිළිතුරු සෙවීම ආරම්භ කළ ශී‍්‍ර ලංකා පිලේ ආරම්භක පිතිකරුවන් වන ළහිරු තිරිමාන්න සහ තිලකරත්න ඩිල්ෂාන් දෙදෙනාම මුහුණ දුන් පළමු පන්දුවලදීම දැවී ගියහ.

තුන්වැනි කඩුල්ල ලකුණු 18 දී බි වැටුණු අතර මහේල ජයවර්ධන සහ දිමුත් කරුණාරත්න එක්ව මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ඇදගෙන යා හැකිවූයේ ලකුණු 51 දක්වා පමණි. පිට ඉන්නෙන් ඉවත ගිය පන්දුවකට පිත්ත දැමූ දිමුත් කරුණාරත්න ගලීහි සිටි නව්රොස් මංගල් රැුකගත් උඩපන්දුවක් නිසා ලකුණු 23 දී කඩුල්ල හැර ගියේය.

ඉනිමේ පළමු පන්දුවේදීම තිරිමාන්න කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසුවූ අතර තුන්වැනි විනිසුරුවරයාගේ සහාය ඉල්ලා සිටීමට පිතිකරුවා සූදානම් වූ නමුත් පන්දු යවන්නාගේ අන්තයේ සිටි තිලකරත්න ඩිල්ෂාන්ගේ උපදෙස් මත තිරිමාන්න නිශ්ශබ්දවම කී‍්‍රඩාගාරයට ගියේය. ඩිල්ෂාන් මුහුණ දුන් එකම පන්දුවේදී කඩුලූ රකින්නාට උඩපන්දුවක් ලැබුණි.

පිටියට පැමිණි මොහොතේ සිටම මහත් අවදානම් ලෙසින් පන්දුවට මුහුණ දුන් කුමාර් සංගක්කාර මුහුණ දුන්නේ පන්දු 13 කට පමණි. වතාවක් දිවීමට ගොස් දැවී යාමකින් අනූ නවයෙන් බේරුණු සංගක්කාරට අද මහත් අසුබ දවසක් වූයේ හමීඞ් හසන්ගේ පළමු  ඕවරයේදීම  ඔහුට ලැබුණු පන්දුව වේග පන්දු යවන්නකුගෙන් කළාතුරෙකින් දක්නට ලැබෙන්නක් වූ බැවිනි.

ඇෆ්ඝන් ඉනිමේ 40 වැනි  ඕවරය නිමා වන විට කඩුලූ 6 ක් දැවී ලකුණු 179 ක් ලබා සිටි ඇෆ්ඝනිස්තානු පිල ශී‍්‍ර ලංකා පන්දු යවන්නන් හමුවේ අභීත ගමනක නිරතවෙමින් අවසන්  ඕවර 9.4 දී ලකුණු 53 ක් ලබාගත්තේය.

ශී‍්‍ර ලංකා පිල වෙනුවෙන් ඉතාමත් සාර්ථක පන්දු යැවීමක නිරත වූ සුරංග ලක්මාල් සිය   ඕවර 10 දී ඇෆ්ඝන් පිතිකරුවන් ලකුණු 36 කට සීමා කළේය. ලක්මාල්ගේ අවසන්  ඕවරයේදී පිතිකරුවාගේ පිත්තේ දාරයේ වැදී කුමාර් සංගක්කාරගේ හිසට බොහෝ ඉහළින් ගිය හයේ පහරක්ද සමගින් ලකුණු 10 ක් ඇෆ්ඝනිස්ථානු පිලට හිමිවී තිබියදීත් ඔහුගේ පන්දු යැවීම ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක පැවතිණ.

30 වැනි  ඕවරය නිමා වන විට කඩුලූ 3 කට ලකුණු 140 ක් ලබා සිටි ඇෆ්ඝනිස්තානු පිලේ අස්ගර් ස්ටැනික්සායි (54) සහ සමිඋල්ලා ෂින්වාරි (38) දවාගැනීමත් සමගම ලකුණු ගලා ඒම තරමක් මන්දගාමී විය. පිතිකරු ප‍්‍රහාර  ඕවර 5 දී ඇෆ්ඝන් පිතිකරුවන්ට ලබාගත හැකිවූයේ ලකුණු 10 ක් නමුත් ඒ අතරවාරයේදී කඩුලූ 2 ක් බිඳ වැටිණ.

දෙවැනි කඩුල්ල ලකුණු 40 දී බිඳ වැටුණු නමුත් තුන්වැනි කඩුල්ල සඳහා එක්වූ අස්ගර් ස්ටැනික්සායි සහ සමිඋල්ලා ෂින්වාරි තුන්වැනි කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 88 ක් එක්කරමින් තම පිල ඉදිරියට ගෙන ගියහ. දෙදෙනාගේ  සම්බන්ධතාව වෙනුවෙන් වැයවී තිබුණේ පන්දු 105 ක් පමණි.

ෂින්වාරි ලකුණු 25 ක් ලබාසිටියදී රංගන හේරත් යැවූ පන්දුවක් පා ආවරණයේ වැදීමෙක් කළ ඉල්ලීම විනිසුරු කි‍්‍රස් ගැෆනි මහතා විසින් ප‍්‍රතික්ෂේප කරන ලදි. සෙසු කී‍්‍රඩකයන් හා මඳක් සාකච්ඡුා කළ මැතිව්ස් තුන්වැනි විනිසුරුවරයාගේ සහාය ඉල්ලා සිටියේය.

මැද ඉන්න එල්ලයේ පතිත වු පන්දුව පිතිකරුවාගේ පා ඉන්නේ වදින නමුත් මිලි මීටරයක හෝ දෙකක වෙනසින් පන්දුවේ අඩකට වැඩි ප‍්‍රමාණයක් පා ඉන්නෙන් ඉවත විය. විනිසුරුවරයාගේ තීරණය වෙනස් වීමට නම් පන්දුවෙන් අඩකට වඩා වැඩි ප‍්‍රමාණයක් පිට ඉන්නේ  හෝ පා ඉන්නේ ඇතුළත කොටසේ වැදිය යුතුය.

මෙම තීරණයත් සමග ශී‍්‍ර ලංකා පිල සතුව තිබූ ‘විතීවි’ අවස්ථා අවසන් වූ නමුත්  ඕවර දෙකකට පසුව හේරත් පන්දු යැවූ අන්තය මාරු කළ ශී‍්‍ර ලංකා කණ්ඩායම ස්ටැනික්සායි පිටියෙන් ඉවත් කරගත්තේය. හේරත්ගේ පන්දුවට ස්ටැනික්සායි ගැසූ පහරකින් ගුවනේ ඉහළට ඇදී ගිය පන්දුව ලෝන්  ඕන් ස්ථානයේ සිටි ජීවන් මෙන්ඩිස් විසින් රැුකගන්නා විට ස්ටැන්කසායි පන්දු 57 කදී ලකුණු 54 ක් රැස්කර තිබිණ.

කාසියේ වාසිය දිනාගත් ශී‍්‍ර ලංකා නායක ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් පළමුවෙන් පන්දු යැවීමට තීරණය කළ අතර දින කිහිපයක් තිස්සේම ඩනෙඩින් නුවර තිබුණු පැහැපත් කාලගුණය වෙනුවට ඊයේ රාති‍්‍රයේ සිට මඳ වැස්සක් පතිත විය. අලූයම වන විට වර්ෂාව නැවතී තිබිණ. එහෙත් වැසිබර වළාකුළු වලින් අහස් කුස පිරී තිබූ අතර පරිසර උෂ්ණත්වයද ශී‍්‍ර ලාංකිකයන්ගේ සිරුරු හකුළුවා දමන තරමේ වූ සෙල්සියස් අංශක 16 ආසන්නයේ පැවතිණ.

ඩනෙඩින් නුවර විශ්ව විද්‍යාලයට අයත් කුඩා නමුත් ඉතාමත් අලංකාර කී‍්‍රඩාංගණයක් වන මෙම කී‍්‍රඩාංගණයේ තරගයක් නැරඹිය හැක්කේ නරඹන්නන් 5100 කට පමණි. මෙම තරගය නැරඹීම සඳහා 2000 කට ආසන්න පිරිසක් පැමිණ සිටින අතර ඔවුන්ගෙන් වැඩිදෙනකු ශී‍්‍ර ලාංකිකයෝ වෙති.  

නවසීලන්ත කණ්ඩායම සහභාගි වන තරගයක් නොවූ හෙයින් කී‍්‍රඩාංගණයේ පැවැතියේ තරමක නිහැඩියාවකි. එහෙත් ‘සුරංගනීට මාළු ගෙනාවා’ ඇතුළු සිංහල ගීතද වරින් වර ඇසෙන්නට විය.

අද තරගය සඳහා තිසර පෙරේරා කැඳවා තිබෙන අතර නුවන් කුලසේකර කී‍්‍රඩා නොකරයි. මෙම තරගයේදී  දිනේෂ් චන්දිමාල්ට අවස්ථාවක් දීමට ශී‍්‍ර ලංකා තේරීම් නිලධාරීන් දින දෙකකට ඉහතදී අදහස් කර තිබූ නමුත් අවසන් මොහොතේදී එම අදහස වෙනස් කෙරිණ.

ලකුණු පුවරුව

තරගයේ නවතම තත්වය

තරගයේ විශේෂ අවස්ථා...
(ඒ.එෆ්.පී. අනුග‍්‍රහයෙනි)

- See more at: http://www.kelimandala.lk/article/32317/%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%BD---%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A-%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B6%B1-%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%92#sthash.NeZl4yzo.dpuf

ශී‍්‍ර ලංකාව සහ ඇෆ්ඝනිස්ථානය අතර නවසීලන්තයේ ඩනෙඩින් නුවරදී අද (22 වැනිදා) පැවැත්වෙන ලෝක කුසලාන කි‍්‍රකට් තරගයේදී ලකුණු 233 ක ඉලක්කයක් කරා යමින් සිටින ශී‍්‍ර ලංකා කණ්ඩායම  ඕවර 40 නිමා වන විට කඩුලූ 4 ට ලකුණු 175 ක් ලබා කිසියම් ස්ථාවර ගමනක නිරතව සිටියේය.

ශී‍්‍ර ලංකා පිලේ මුල් කඩුලූ 4 ම ලකුණු 51 දී ඇද වැටුණු අතර මහේල ජයවර්ධන සහ නායක ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් එක්ව 40 වැනි  ඕවරය වන විට මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව 175 දක්වා තල්ලූ කර තිබිණ. තරගයෙන් ජයගැනීම සඳහා ඉතිරි  ඕවර 10 දී ලකුණු 58 ක් ලබාගත යුතුය. එනම් පන්දු 60 කදී ලකුණු 58 කි.

පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දුන් ඇෆ්ඝනිස්ථානු කණ්ඩායම  ඕවර 49.4 කදී සියලූ දෙනා දැවී ලකුණු 232 ක් ලබාගත්තේය. ඊට පිළිතුරු සෙවීම ආරම්භ කළ ශී‍්‍ර ලංකා පිලේ ආරම්භක පිතිකරුවන් වන ළහිරු තිරිමාන්න සහ තිලකරත්න ඩිල්ෂාන් දෙදෙනාම මුහුණ දුන් පළමු පන්දුවලදීම දැවී ගියහ.

තුන්වැනි කඩුල්ල ලකුණු 18 දී බි වැටුණු අතර මහේල ජයවර්ධන සහ දිමුත් කරුණාරත්න එක්ව මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ඇදගෙන යා හැකිවූයේ ලකුණු 51 දක්වා පමණි. පිට ඉන්නෙන් ඉවත ගිය පන්දුවකට පිත්ත දැමූ දිමුත් කරුණාරත්න ගලීහි සිටි නව්රොස් මංගල් රැුකගත් උඩපන්දුවක් නිසා ලකුණු 23 දී කඩුල්ල හැර ගියේය.

ඉනිමේ පළමු පන්දුවේදීම තිරිමාන්න කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසුවූ අතර තුන්වැනි විනිසුරුවරයාගේ සහාය ඉල්ලා සිටීමට පිතිකරුවා සූදානම් වූ නමුත් පන්දු යවන්නාගේ අන්තයේ සිටි තිලකරත්න ඩිල්ෂාන්ගේ උපදෙස් මත තිරිමාන්න නිශ්ශබ්දවම කී‍්‍රඩාගාරයට ගියේය. ඩිල්ෂාන් මුහුණ දුන් එකම පන්දුවේදී කඩුලූ රකින්නාට උඩපන්දුවක් ලැබුණි.

පිටියට පැමිණි මොහොතේ සිටම මහත් අවදානම් ලෙසින් පන්දුවට මුහුණ දුන් කුමාර් සංගක්කාර මුහුණ දුන්නේ පන්දු 13 කට පමණි. වතාවක් දිවීමට ගොස් දැවී යාමකින් අනූ නවයෙන් බේරුණු සංගක්කාරට අද මහත් අසුබ දවසක් වූයේ හමීඞ් හසන්ගේ පළමු  ඕවරයේදීම  ඔහුට ලැබුණු පන්දුව වේග පන්දු යවන්නකුගෙන් කළාතුරෙකින් දක්නට ලැබෙන්නක් වූ බැවිනි.

ඇෆ්ඝන් ඉනිමේ 40 වැනි  ඕවරය නිමා වන විට කඩුලූ 6 ක් දැවී ලකුණු 179 ක් ලබා සිටි ඇෆ්ඝනිස්තානු පිල ශී‍්‍ර ලංකා පන්දු යවන්නන් හමුවේ අභීත ගමනක නිරතවෙමින් අවසන්  ඕවර 9.4 දී ලකුණු 53 ක් ලබාගත්තේය.

ශී‍්‍ර ලංකා පිල වෙනුවෙන් ඉතාමත් සාර්ථක පන්දු යැවීමක නිරත වූ සුරංග ලක්මාල් සිය   ඕවර 10 දී ඇෆ්ඝන් පිතිකරුවන් ලකුණු 36 කට සීමා කළේය. ලක්මාල්ගේ අවසන්  ඕවරයේදී පිතිකරුවාගේ පිත්තේ දාරයේ වැදී කුමාර් සංගක්කාරගේ හිසට බොහෝ ඉහළින් ගිය හයේ පහරක්ද සමගින් ලකුණු 10 ක් ඇෆ්ඝනිස්ථානු පිලට හිමිවී තිබියදීත් ඔහුගේ පන්දු යැවීම ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක පැවතිණ.

30 වැනි  ඕවරය නිමා වන විට කඩුලූ 3 කට ලකුණු 140 ක් ලබා සිටි ඇෆ්ඝනිස්තානු පිලේ අස්ගර් ස්ටැනික්සායි (54) සහ සමිඋල්ලා ෂින්වාරි (38) දවාගැනීමත් සමගම ලකුණු ගලා ඒම තරමක් මන්දගාමී විය. පිතිකරු ප‍්‍රහාර  ඕවර 5 දී ඇෆ්ඝන් පිතිකරුවන්ට ලබාගත හැකිවූයේ ලකුණු 10 ක් නමුත් ඒ අතරවාරයේදී කඩුලූ 2 ක් බිඳ වැටිණ.

දෙවැනි කඩුල්ල ලකුණු 40 දී බිඳ වැටුණු නමුත් තුන්වැනි කඩුල්ල සඳහා එක්වූ අස්ගර් ස්ටැනික්සායි සහ සමිඋල්ලා ෂින්වාරි තුන්වැනි කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 88 ක් එක්කරමින් තම පිල ඉදිරියට ගෙන ගියහ. දෙදෙනාගේ  සම්බන්ධතාව වෙනුවෙන් වැයවී තිබුණේ පන්දු 105 ක් පමණි.

ෂින්වාරි ලකුණු 25 ක් ලබාසිටියදී රංගන හේරත් යැවූ පන්දුවක් පා ආවරණයේ වැදීමෙක් කළ ඉල්ලීම විනිසුරු කි‍්‍රස් ගැෆනි මහතා විසින් ප‍්‍රතික්ෂේප කරන ලදි. සෙසු කී‍්‍රඩකයන් හා මඳක් සාකච්ඡුා කළ මැතිව්ස් තුන්වැනි විනිසුරුවරයාගේ සහාය ඉල්ලා සිටියේය.

මැද ඉන්න එල්ලයේ පතිත වු පන්දුව පිතිකරුවාගේ පා ඉන්නේ වදින නමුත් මිලි මීටරයක හෝ දෙකක වෙනසින් පන්දුවේ අඩකට වැඩි ප‍්‍රමාණයක් පා ඉන්නෙන් ඉවත විය. විනිසුරුවරයාගේ තීරණය වෙනස් වීමට නම් පන්දුවෙන් අඩකට වඩා වැඩි ප‍්‍රමාණයක් පිට ඉන්නේ  හෝ පා ඉන්නේ ඇතුළත කොටසේ වැදිය යුතුය.

මෙම තීරණයත් සමග ශී‍්‍ර ලංකා පිල සතුව තිබූ ‘විතීවි’ අවස්ථා අවසන් වූ නමුත්  ඕවර දෙකකට පසුව හේරත් පන්දු යැවූ අන්තය මාරු කළ ශී‍්‍ර ලංකා කණ්ඩායම ස්ටැනික්සායි පිටියෙන් ඉවත් කරගත්තේය. හේරත්ගේ පන්දුවට ස්ටැනික්සායි ගැසූ පහරකින් ගුවනේ ඉහළට ඇදී ගිය පන්දුව ලෝන්  ඕන් ස්ථානයේ සිටි ජීවන් මෙන්ඩිස් විසින් රැුකගන්නා විට ස්ටැන්කසායි පන්දු 57 කදී ලකුණු 54 ක් රැස්කර තිබිණ.

කාසියේ වාසිය දිනාගත් ශී‍්‍ර ලංකා නායක ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් පළමුවෙන් පන්දු යැවීමට තීරණය කළ අතර දින කිහිපයක් තිස්සේම ඩනෙඩින් නුවර තිබුණු පැහැපත් කාලගුණය වෙනුවට ඊයේ රාති‍්‍රයේ සිට මඳ වැස්සක් පතිත විය. අලූයම වන විට වර්ෂාව නැවතී තිබිණ. එහෙත් වැසිබර වළාකුළු වලින් අහස් කුස පිරී තිබූ අතර පරිසර උෂ්ණත්වයද ශී‍්‍ර ලාංකිකයන්ගේ සිරුරු හකුළුවා දමන තරමේ වූ සෙල්සියස් අංශක 16 ආසන්නයේ පැවතිණ.

ඩනෙඩින් නුවර විශ්ව විද්‍යාලයට අයත් කුඩා නමුත් ඉතාමත් අලංකාර කී‍්‍රඩාංගණයක් වන මෙම කී‍්‍රඩාංගණයේ තරගයක් නැරඹිය හැක්කේ නරඹන්නන් 5100 කට පමණි. මෙම තරගය නැරඹීම සඳහා 2000 කට ආසන්න පිරිසක් පැමිණ සිටින අතර ඔවුන්ගෙන් වැඩිදෙනකු ශී‍්‍ර ලාංකිකයෝ වෙති.  

නවසීලන්ත කණ්ඩායම සහභාගි වන තරගයක් නොවූ හෙයින් කී‍්‍රඩාංගණයේ පැවැතියේ තරමක නිහැඩියාවකි. එහෙත් ‘සුරංගනීට මාළු ගෙනාවා’ ඇතුළු සිංහල ගීතද වරින් වර ඇසෙන්නට විය.

අද තරගය සඳහා තිසර පෙරේරා කැඳවා තිබෙන අතර නුවන් කුලසේකර කී‍්‍රඩා නොකරයි. මෙම තරගයේදී  දිනේෂ් චන්දිමාල්ට අවස්ථාවක් දීමට ශී‍්‍ර ලංකා තේරීම් නිලධාරීන් දින දෙකකට ඉහතදී අදහස් කර තිබූ නමුත් අවසන් මොහොතේදී එම අදහස වෙනස් කෙරිණ.

ලකුණු පුවරුව

තරගයේ නවතම තත්වය

තරගයේ විශේෂ අවස්ථා...
(ඒ.එෆ්.පී. අනුග‍්‍රහයෙනි)

- See more at: http://www.kelimandala.lk/article/32317/%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%BD---%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A-%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B6%B1-%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%92#sthash.NeZl4yzo.dpuf

Read more...

2015 ලෝක කුසලාන ක‍්‍රිකට් තරඟාවලියේ ශ‍්‍රි ලංකා කණ්ඩායම සහ ඇෆ්ගනිස්ථාන කණ්ඩායම අතර තරඟය අද පැවැත්වෙයි..

නවසීලන්ත  ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේදී තරඟය පැවැත්වේ..

සජීව ලකුණු පුවරුව මෙතනින් 

සජිවි විකාශණය  මෙතනින්

Read more...

"New Zealand 146 for 7 (Williamson 38, Davey 3-40, Wardlaw 3-57) beat Scotland 142 (Machan 56, Berrington 50, Anderson 3-18, Vettori 3-24) by three wickets" A collective groan went up at the University Oval when Brendon McCullum chose to bowl and the worst fears of the full-house crowd seemed to be coming true when Scotland slumped to 12 for 4 against the new ball.

A 97-run partnership between Matt Machan and Richie Berrington ensured they wouldn't set any unwanted records, but the rest of their batting fell away and New Zealand wrapped up their innings in just 36.2 overs. A target of 143 was never going to test New Zealand, but they made the chase unnecessarily interesting with their recklessness. Of the seven wickets they lost, only that of Grant Elliott wasn't thrown away.

Read more...

කුමාර් සංගක්කාර වසර 24ක් පැවති දුෂ්කර ටෙස්ට් වාර්තාවක් සම කරයි Featured

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක කුමාර් සංගක්කාර අද යළි ත් වාර්තා කිහිපයක් පිහිටුවීමට සමත් විය.

ග්‍රැහැම්ගූච්ට පසුව වසර 24කට පසු පළමු ඉනිමේදී ත්‍රිත්ව ශතකයක් රැස් කර දෙවනඉනිමේදී ශතකයක් රැස් කිරීමට සමත් වූ ක්‍රීඩකයා බවට සංගක්කාර අද පත් විය.

ඔහු පළමු ඉනිමේදී ලකුණු 319ක් රැස් කළ අතර දෙවන ඉනිමේදී ලකුණු 105 රැස් කළේ ය.

Read more...

 පළමු දිනයේ පාලනය ශී‍්‍ර ලංකා පිල අතට Featured

සංචාරක ශ‍්‍රී ලංකා පිල සහ බංග්ලාදේශ පිල අතර තරග දෙකකින් සමන්විත ටෙස්ට් ක‍්‍රිකට් තරගාවලිය ආරම්භ කරමින් මීර්පූර්හි දැන් පැවැත්වෙන පළමු තරගයේ පළමු දිනය වන අද (27) බංග්ලාදේශ පළමු ඉනිම ලකුණු 232 කට සීමා කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නෝ සමත් වූහ.

අනතුරුව සාර්ථක ආරම්භයක් ලබාගත් ශී‍්‍ර ලංකා කණ්ඩායම මුල් දිනයේ තරගය නතර කරන විට කිසිවකු නොදැවී ලකුණු 60 ක් ලබා සිටියේය. සවස තරගය නතර කරන විට කෞෂාල් සිල්වා (නොදැවී 30) සහ දිමුත් කරුණාරත්න (නොදැවී 28) පිටියේ රැඳී සිටියහ.

ශී‍්‍ර ලංකා පිල වෙනුවෙන් ශාමින්ද එරංග දක්‍ෂ පන්දු යැවීමක නිරත වෙමින් ලකුණු 49 කට කඩුලූ 4 ක් දවා ගැනීමට සමත් විය. මෙය ශාමින්දගේ ටෙස්ට් ක‍්‍රිකට් දිවියේ ඉනිමක ඉහළතම දක්‍ෂතාව වන අතර පසුගිය පාකිස්තානු සංචාරයේ සාජා ක‍්‍රීඩාංගණයේදී පැවැති තෙවැනි ටෙස්ට් තරගයේදී ලකුණු 60 කට කඩුලූ 4 ක් දවා ගනිමින් මීට පෙර ඉහළතම දක්‍ෂතාව ලෙස සටහන් කර තිබුණි.

Read more...

රහීම් - සොහාග් ගාසි සටන්කාමී පිතිහරඹයක Featured

සංචාරකශ‍්‍රී ලංකා පිල සහ බංග්ලාදේශ පිල අතර තරග දෙකකින් සමන්විත ටෙස්ට්ක‍්‍රිකට් තරගාවලිය ආරම්භ කරමින් මීර්පූර්හි දැන් පැවැත්වෙන පළමු තරගයේපළමු දිනය වන අද (27) තේ විවේකය සදහා ක‍්‍රීඩාව නතර කරන විට බංග්ලාදේශ පිලපළමු ඉනිම වෙනුවෙන් කඩුලූ 6 ක් දැවී ලකුණු 190 ක් ලබා සිටියේය.

තේ විවේකය වන විට නායක මුෂ්ෆිකුර් රහීම් (නොදැවී 55) සහ සොහග් ගාසි (නොදැවී 21) පන්දුවට පහර දෙමින් සිටියහ.

ශාමින්ද එරංග ශ්‍රී ලංකා පිලේ සාර්ථකමපන්දු යවන්නා බවට පත්වෙමින් ලකුණු 49 කට කඩුලූ තුනක් දවා ගැනීමට සමත්වසිටියේය. ශකීබ් අල් හසන් (55) සහ මුෂ්ෆිකුර් රහීම් (නොදැවී 55) පස්වැනිකඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 86 ක සම්බන්ධතාවක් පවත්වමින් බංග්ලාදේශය ගෞරවනීයතත්ත්වයකට රැගෙන ඒමට සමත් වූහ.

සුරංග ලක්මාල්ගේ දක්‍ෂ පන්දු යැවීම හමුවේමොමිනුල් හල් ලකුණු 8 කට දැවී යෑමත් සමග ලකුණු 59 කට කඩුලූ 4 ක් බවට පත්වබංග්ලාදේශ පිල අසීරු තත්ත්වයකට පත්විය.

නායක ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්, බංග්ලාදේශ අංක තුන පිතිකරු මර්ෂල් අයුබ්ගේ (01) ඉනිම පන්දු හයකට සීමා කිරීමට සමත් විය.  

ශාමින්ද එරංග හොද ආරම්භයක් ලබා ගනිමින්ප‍්‍රවේගකාරි පිතිකරු තමීම් ඉක්බාල් ලකුණු 6 ක් ලබා සිටියදී පළමු කඩුල්ලලෙස පිටියෙන් ඉවත් කිරීමට සමත් විය. ශ‍්‍රී ලංකා පිලේ නායක ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්කාසියේ වාසිය ලබා පළමුව පන්දුවට පහර දීමට බංග්ලාදේශ පිලට ආරාධනා කළේය.

මෙම තරගයට ක‍්‍රීඩා කිරීමට නියමිතව සිටිශ‍්‍රී ලංකා පිලේ නිත්‍ය කඩුලූ රකින ක‍්‍රීඩක ප‍්‍රසන්න ජයවර්ධනගේ පියාණන්අභාවප‍්‍රාප්ත වීම නිසා අද (27) පෙරවරුවේ ප‍්‍රසන්න නැවත ශ‍්‍රී ලංකාවට  පිටත්කර එවා තිබේ. ඒ හේතුවෙන් දිනේෂ් චන්දිමාල් කඩුලූ රකින්නා ලෙස කටයුතුකරයි.

ප‍්‍රසන්න ජයවර්ධනගේ ස්ථානයට මෙම තරගයේදී කිත්රුවන් විතානගේ කැදවා තිබේ. 

Read more...

 ශ‍්‍රී ලංකාව පන්දු යැවීම තෝරාගනී Featured

සංචාරක ශ‍්‍රී ලංකා පිල සහ බංග්ලාදේශ පිල අතර තරග දෙකකින් සමන්විත ටෙස්ට් ක‍්‍රිකට් තරගාවලිය ආරම්භ කරමින් මීර්පූර්හි දැන් පැවැත්වෙන පළමු තරගයේ කාසියේ වාසිය ලැබූ ශ‍්‍රී ලංකා පිලේ නායක ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් පළමුව පන්දුවට පහර දීමට බංග්ලාදේශ පිලට ආරාධනා කළේය.

ශ‍්‍රී ලංකා පිලේ නිත්‍ය කඩුලූ රකින්නා වන ප‍්‍රසන්න ජයවර්ධන පෞද්ගලික හේතුවක් නිසා නැවත ශ‍්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට සිදුවීමෙන් මෙම තරගයේදී කුමාර් සංගක්කාර කඩුලූ රකින්නා ලෙස කටයුතු කරයි. ප‍්‍රසන්න ජයවර්ධනගේ ස්ථානයට කිත්රුවන් විතානගේ කැදවා තිබේ.

Read more...

Page 1 of 11

Newsletter